{!– PGC_VIDEO:{“status”: 0, “thumb_height”: 360, “thumb_url”:
“e5ec0006bcf066db08dc”, “thumb_neardup_id”: 0, “thumb_width”: 640,
“vid”: “v02004d00000bf4klhkpg6251d3vkhfg”, “user_id”: 58722305513,
“src_thumb_uri”: “e5ef0003de5f3e2bdd86”, “neardup_id”:
4549628127708447208, “sp”: “toutiao”, “vposter”:
“”, “item_id”:
6613900603103904269, “hash_id”: 7094286670597679055, “video_size”:
{“high”: {“duration”: 86.045, “h”: 480, “subjective_score”: 0, “w”:
854, “file_size”: 5371397}, “ultra”: {“duration”: 86.045, “h”: 720,
“subjective_score”: 0, “w”: 1280, “file_size”: 10230324}, “1080p”:
{“duration”: 86.045, “h”: 1080, “subjective_score”: 0, “w”: 1920,
“file_size”: 19690372}, “normal”: {“duration”: 86.045, “h”: 360,
“subjective_score”: 0, “w”: 640, “file_size”: 3975677}}, “duration”:
86, “media_id”: 1563367836945409, “group_id”: 6613900603103904269,
“vname”: “Worth it May J Lee-001.mp4”, “md5”:
“ef0960d1e04777c66fa140f243a38c6b”, “vu”:
“v02004d00000bf4klhkpg6251d3vkhfg”} –}

\n

一,
为什么这么说?当下在艺术院校聘用教师时,釆用的是聘任制。只有达到了相当专业水平的人,才可被聘任用。因此,能走上艺术院校讲台的人,都是专业中的佼佼者。而且,由于是聘任制,又面临着有被优胜劣汰的风险。因此,做为教师的他们在专业教学水平提高上。都会不断努力尽职职责的完成教学任务的。
图片 1

编舞有一定的难度,编一个成品舞需要一段比较长的时间,如果可以的话直接跟老师学一个现成的舞蹈,这样会省很多时间。

二,由其是舞蹈学校的老师,他们的专业水平,无需质疑。所有的基本功教学是一致的。然后根据所学舞种不同,分别教学。而且越年轻的老师,他们会越有教授热情。只是在教学初期上,会或多或少的缺欠一些经验,但这不是问题。而且年轻的老师,由于有热情,身体素质好。更会身先势足的,不厌其烦的进行示范教学,这是舞蹈专业老师难能可贵的。因此,舞蹈学校里的年轻的老师,在示范教学上,会更占优势。所以说舞蹈学校年轻的老师教的都会很好,勿需质疑。没问题!
图片 2

\n

教师的经验固然重要,但是教师的耐心和用心程度才是决定因素!

以下是咱们这边老师部分编舞的视频:

回答:

\n

十一岁学舞蹈,六年专业训练,三年舞台经验,二十岁教孩子还不行?

回答:

当然是好的,现在年轻老师其实更加的耐心和细心,只要能力够就行,关于舞蹈问题都可以咨询我,WE舞蹈

{!– PGC_VIDEO:{“thumb_height”: 360, “thumb_url”:
“dd00004a8192fb95a2e”, “vname”: “”, “vid”:
“4a3f7021294740ac837fb8e88de21e65”, “thumb_width”: 640,
“src_thumb_uri”: “3a460000e133cfdf069a”, “sp”: “toutiao”,
“update_thumb_type”: 1, “vposter”:
“”, “video_size”:
{“high”: {“h”: 480, “subjective_score”: 0, “w”: 854, “file_size”:
21091034}, “ultra”: {“h”: 720, “subjective_score”: 0, “w”: 1280,
“file_size”: 42632938}, “normal”: {“h”: 360, “subjective_score”: 0,
“w”: 640, “file_size”: 14411964}}, “md5”:
“d2441ba8d7d27d745c44412e23a4151f”, “duration”: 237.12, “file_sign”:
“d2441ba8d7d27d745c44412e23a4151f”, “thumb_uri”: “dd00004a8192fb95a2e”,
“vu”: “4a3f7021294740ac837fb8e88de21e65”} –}

回答:

\n

回答:

{!– PGC_VIDEO:{“vid”: “21ddd6ef23774744b5d675f64fdb7449”, “vu”:
“21ddd6ef23774744b5d675f64fdb7449”, “duration”: 123, “thumb_height”:
360, “user_id”: 52526712124, “neardup_id”: 6098818535531542095,
“video_size”: {“high”: {“h”: 480, “subjective_score”: 0, “w”: 854,
“file_size”: 8397851}, “ultra”: {“h”: 720, “subjective_score”: 0, “w”:
1280, “file_size”: 16729279}, “normal”: {“h”: 360, “subjective_score”:
0, “w”: 640, “file_size”: 5731448}}, “vname”:
“\\u3010\\u6b32\\u975e\\u7235\\u58eb\\u821e\\u3011JAYA\\u6700\\u65b0MV.mp4”,
“hash_id”: 2297116710987347261, “status”: 0, “media_id”:
1577864872783886, “thumb_width”: 640, “external_covers”:
[{“mimetype”: “webp”, “source”: “dynpost”, “thumb_height”: 360,
“thumb_url”: “3a31000fe755d5c9efe0”, “thumb_width”: 640}],
“item_id”: 6465500826830897678, “thumb_url”: “3a3300094926fdb5da80”,
“thumb_uri”: “3a3300094926fdb5da80”, “md5”:
“574af3977950004c4a51912e3df9c037”, “vposter”:
“”, “src_thumb_uri”:
“3a2d0000e3e7e2ce0a26”, “sp”: “toutiao”, “group_id”:
6465500826830897678} –}

年轻老师在教学的经验上可能不如老教师,但是她们也是过来人,更加理解学生的心理。

{!– PGC_VIDEO:{“status”: 0, “thumb_height”: 360, “thumb_url”:
“39b000011bb59037473d”, “media_id”: 1577864872783886, “vname”:
“\\u3010\\u6b32\\u98de\\u7235\\u58eb\\u821e\\u3011KING\\u60b2\\u60c5\\u6f14\\u7ece\\u6292\\u60c5\\u7235\\u58eb\\u821e\\u968f\\u5802\\u5b9e\\u62cd-\\u859b\\u4e4b\\u8c26-\\u6f14\\u5458.mp4”,
“vid”: “451753ed1d724a0aa90bd24dd6c74f33”, “vu”:
“451753ed1d724a0aa90bd24dd6c74f33”, “neardup_id”: 14853970751040544250,
“sp”: “toutiao”, “vposter”:
“”, “external_covers”:
[{“mimetype”: “webp”, “source”: “dynpost”, “thumb_height”: 360,
“thumb_url”: “3924000b661df03bdfe6”, “thumb_width”: 640}],
“thumb_width”: 640, “item_id”: 6463314657720402446, “video_size”:
{“high”: {“h”: 480, “subjective_score”: 0, “w”: 854, “file_size”:
6119277}, “ultra”: {“h”: 720, “subjective_score”: 0, “w”: 1280,
“file_size”: 11773471}, “normal”: {“h”: 360, “subjective_score”: 0,
“w”: 640, “file_size”: 4424517}}, “md5”:
“c050f101f6aa3f239c9023253cf6566a”, “duration”: 119, “user_id”:
52526712124, “group_id”: 6463314657720402446, “thumb_uri”:
“39b000011bb59037473d”, “hash_id”: 14853970751040544250} –}

回答:

KING导师原创编舞:薛之谦《演员》

图片 3
谢邀答。

问题:4分钟左右的编舞,求介绍,街舞,爵士舞都可以。

老师年轻与否不重要,首先是有没有责任心,再就是专业技能是否达标,年龄不是老师授课效果好坏的必要条件😊

回答:

因此,舞蹈老师的最好年华就是年轻!

JAYA导师原创编舞:Esclate

回答:

{!– PGC_VIDEO:{“hash_id”: 8318714353329613693, “video_md5”:
“737202a14227ab7da67dca0c6bbe7423”, “thumb_height”: 360, “media_id”:
51562906228, “vname”:
“\\u683c\\u5f0f\\u5de5\\u5382\\u8096\\u83f23.18\\u3002.mp4”,
“neardup_id”: 12027812614206735793, “thumb_width”: 640,
“src_thumb_uri”: “19c0000738a8ee6bc154”, “sp”: “toutiao”,
“update_thumb_type”: “1”, “vposter”:
“”, “vid”:
“3665e3c2acb042b79c61cdd3a8cf65dc”, “duration”: 66, “vu”:
“3665e3c2acb042b79c61cdd3a8cf65dc”, “md5”:
“207447eef1522500303c3d108305df21”, “item_id”: 6400220391939244545,
“user_id”: 51203004121, “thumb_uri”: “19c400091786deb3f397”,
“group_id”: 6400220391939244545, “thumb_url”: “19c400091786deb3f397”,
“video_size”: {“high”: {“h”: 480, “subjective_score”: 3, “w”: 854,
“file_size”: 4141164}, “ultra”: {“h”: 720, “subjective_score”: 3, “w”:
1280, “file_size”: 8207300}, “normal”: {“h”: 360, “subjective_score”:
3, “w”: 640, “file_size”: 2867186}}} –}

问题:舞蹈学校让年轻的老师教舞蹈好吗?

LIL DONNA导师原创编舞:The Weeknd – Earned It
(Explicit)电影《五十度灰》主题曲